Činom registracije Vašeg obrta postali ste obrtnik i član Obrtničke komore TK ( OKTK) pa Vam u to ime čestitamo i želimo dobrodošlicu u svijet obrtništva.

OKTK je samostalna, nevladina, nestranačka, javno-pravna asocijacija obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti i drugih lica koja se učlane u Obrtničku komoru kantona u skladu članu 84. stav 4 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine F BiH” broj: 35/09), a obavljaju djelatnost na području Tuzlanskog kantona.

ČLANSTVO U KOMORI JE ZAKONSKI OBAVEZNO!

U nastavku teksta nalaze se članovi Pravilnika i Zakona koji su obavezujući za obrtnika i prema kojima u budućem radu treba postupati.

 

Prema članu 26. Zakona o obrtu FBiH (Dužnosti obrtnika i radnika u obavljanju obrta)

Obrtnik i radnik zaposlen kod obrtnika, dužan je:

a) istaknuti firmu na ulazu u sjedište obrta i izdvojene prostore u kojima se obavlja obrt;
b) na vidnom mjestu istaknuti rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta;
c) odobrenu djelatnost obavljati kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom;
d) na vidnom mjestu istaći cjenovnik proizvoda, odnosno usluga na način dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i pridržavati ih se;
e) na vidnom mjestu istaći radno vrijeme i pridržavati ga se;
f) kupcu, odnosno korisniku usluga izdati račun o prodanoj robi, odnosno izvršenim uslugama;
g) garantovati kvalitet proizvoda, odnosno usluga i otkloniti nedostatke ili nadoknaditi pričinjenu štetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga u skladu sa važećim propisima i standardima,
h) voditi uredno evidenciju ručno ili elektronski o obavljanju djelatnosti u skladu sa kantonalnim posebnim zakonom i drugim propisima iz oblasti poreza, finansija i finansijskog poslovanja, i) provoditi propisane mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine koje se odnose na obavljanje registrovane djelatnosti.

 

Prema Pravilniku o visini,raspodjeli i načinu uplate članarina obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti,obrtnik je dužan slijedeće :

 

 

Član 2.

(Obveznici plaćanja)

 

  • Uskladu sa članom 46. stav (1) i (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (u daljem tekstu: zakon) obveznici plaćanja članarine su: obrtnici, koji samostalno ili u zajedničkom obrtu obavljaju djelatnost, licakoja samostalno ili zajednički obavljaju srodne djelatnosti, privredna društva i druga pravna lica, osnovana po drugim zakonima,koja su se dobrovoljno učlanila u udruženje, u skladu sa stavom (3) člana 49. zakona, odnosno u obrtničku komoru u skladu sa stavom (4) člana 55. zakona.
  • Izuzetno od stava (1) ovog člana za zajednički obrt/srodnu djelatnost obaveznik plaćanja članarine je svako fizičko lice koje zajednički obavlja obrt/srodnu djelatnost.

 

Član 3.

(Nastanak obaveze)

  • Obaveza plaćanja članarine za obrtnike/lica koja obavljaju srodnu djelatnost koji samostalno ili zajednički obavljaju obrt/srodnu djelatnost (obavezni članovi) nastaje danom upisa u Obrtni registar.
  • Obavezaplaćanja članarine za privredna društva i druga pravna lica, osnovana po drugim zakonima, koja su se dobrovoljno učlanila u udruženje, odnosno u obrtničku komoru nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo od strane nadležnog organa udruženja, odnosno obrtničke komore.

 

Članarina iz člana (3) Pravilnika, na mjesečnom nivou, iznosi 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija/financija.

 

Član 4.

(Prestanak obaveze)

Obaveza plaćanja članarine prestaje:

  • za članove udruženja, odnosno obrtničke komore iz stava (1) člana 3. ovog pravilnika danom brisanja iz Obrtnog registra, za članove udruženja, odnosno obrtničke komore iz stava (2) člana 3. ovog pravilnika danom donošenja odluke o brisanju iz članstva od strane nadležnog organa udruženja, odnosno obrtničke komore.

Član 10.

(Rokovi plaćanja)

Obaveznici iz člana 2. ovog pravilnika obračunavaju i uplaćuju članarinu u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu:

 

 

Tromjesečje

Datum u tekućoj godini Zaduženje za razdoblje
Zaduženja Dospija
I 15.02. 28.02. januar–mart
II 15.05. 31.05. april–juni
III 15.08. 31.08. juli–septembar
IV 15.11. 30.11. oktobar–decembar

 

 

Član 14.

 (Neuplivanje članarine u roku)

  • Za članarine neuplaćene u roku dospjelosti zaračunavaju se zatezne kamate u skladu sa važećim propisima. Za više plaćene iznose članarine obaveznici imaju pravo zatražiti povrat više plaćenih iznosa članarine sa pripadajućom kamatom iz stava (1) ovoga člana.

 

Član 17.

(Godišnji pregled obračunate  i uplaćene članarine)

  • Obaveznici plaćanja članarine iz člana 2. pravilnika dužni su sačiniti Godišnji pregled obračunate  i uplaćene članarine obrtničkoj komori  kantona i dostaviti ga nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH, prema sjedištu obaveznika do 31.03. tekuće godine za predhodnu godinu, a u skladu s odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10).
  • Obrazac ČOK (članarina obrtničkoj komori) – Godišnji pregled obračunate i uplaćene članarine obrtničkoj komori kantona  iz stava (1) ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika.

 

Cijenjeni obrtniče/ce,

Obrtnička komora TK Vam stoji na raspolaganju za bilo kakvu vrstu pomoći ili nedoumica u Vašem budućem radu i poslovanju,stoga ne oklijevajte da nas kontaktirate .

E-mail : obrtnicka.komora.tk@gmail.com

Mob :+387 35 270 065

Adresa: Trg slobode bb,Tuzla

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *