7. April 2020 - 10:29
ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA   DIO PRVI - UVODNE ODREDBE   Član 1. (Predmet)   Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko- povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa, te uspostava Garancijskog fonda.   Član 2.   (Značenje pojedinih pojmova)   Pojmovi koji se koriste u...