Obrtnička komora Federacije u sklopu sastanaka, razgovora i poslovne korepodencije koje održava s FMRPO istaknula je važnost opstanka starih i tradicionalnih zanata na području FBiH elaborirajući stanje i problematiku s kojima se isti susreću, ističući važnost poticanja starih i tradicionalnih zanata, zakonsku problematiku očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povjesnog nasljeđa, turističke ponude i sl.

Vlada Federacije BiH je dalje na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donijela dvije odluke kojima se izdvaja ukupno 200.000,00 KM iz Budžeta FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“. Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukama, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

 

Odlukama je utvrđeno da se projekt „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“ provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povjesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, i to sufinansiranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uslova rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava su namjena ulaganja, vrsta djelatnosti, izvori – načinfinansiranja, broj zaposlenih, pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS), te poticaji Ministarstva u posljednjih pet godina. Kategorija korisnika sredstava su obrtnici koji obavljaju tradicionalni i stari zanat na osnovu rješenja o registraciji koje je donijelo nadležno općinsko/gradsko tijelo i koje je usaglašeno sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, a čija djelatnost se nalazi na popisu tradicionalnih i starih zanata i istu obavljaju u skladu sa Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata. Također, potrebno je da obrtnici imaju sjedište na području Federacije BiH, da su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te da imaju najmanje jednog zaposlenog. Za raspodjelu ovih sredstava Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisat će javni konkurs koji će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, na internet stranici Ministarstva i u dnevnim novinama.

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *