Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćen tekst) i tačke XV stav (1) Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona“, broj: 02/1-11-21680-1/23 od 19.09.2023. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

  1. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za nabavku opreme i alata do 2.300.000,00 KM;
  2. Kapitalni transferi obrtima za nabavku opreme i alata do 907.000,00 KM;
  3. Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) drvoprerađivačke djelatnosti za nabavku opreme i alata do 400.000,00 KM;
  4. Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 50.000,00 KM.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu

SMJERNICE – Kapitalni transferi za MMSP 

SMJERNICE – Kapitalni transferi za OBRTE

SMJERNICE – Kapitalni transferi za DRVOPRERADJIVAČE

SMJERNICE – Subvencije za OBRTNIČKE KOMORE I UDRUŽENJA OBRTNIKA

PRIJAVNI OBRAZAC – Kapitalni transferi za MMSP

PRIJAVNI OBRAZAC – Kapitalni transferi za OBRTE

PRIJAVNI OBRAZAC – Kapitalni transferi za DRVOPRERADJIVACE

PRIJAVNI OBRAZAC – Subvencije za OBRTNICKE KOMORE I UDRUZENJA OBRTNIKA

I-1 Izjava o broju zaposlenih zena

I-2 Izjava o broju uposlenih osoba mladjih od 35 godina

I-3 Izjava o neosudivanosti i nevodenju postupka

I-4 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

I-5a Izjava o realizaciji projekta – MMSP OBRTI i DRVOPRERADJIVACI

I-5b Izjava o realizaciji projekta – OBRTNICKE KOMORE i UDRUZENJA OBRTNIKA

I-6a Izjava da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a – MMSP i DRVOPRERADJIVACI

I-6b Izjava da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a – OBRTI

I-7 Izjava o primljenim de minimis pomocima i drugim drzavnim pomocima

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *